Ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A (till toppen)

Affektionsvärde värde, som en fastighet eller ett föremål har för enskild person pga känslomässiga hänsyn. Affektionsvärdet är således inte grundat på faktiska ekonomiska överväganden. Detta medför att man som ägare av fastighet lätt övervärderar det man besitter och äger.
Allmän väg ett begrepp som kan härledas ända till landskapslagarnas tid, skall vara en väg på landet som prövas av myndighet för att vara nyttig och nödvändig för allmän samfärdsel. Allmänning, område av mark eller vatten som ägs eller nyttjas av en samfällighet, by, socken eller av staten.
Amortering avbetalning på kapitalskuld. Vid låg realränta (när inflationen är låg) är det att rekommendera att man amorterar så mycket som möjligt för att minska sin skuld.
Anbud är ett erbjudande att under vissa villkor sluta avtal. Anbudsgivaren är i fastighetsaffärer ej bunden förrän skriftligt avtal träffats. Lagt bud kan när som helst återkallas. I motsatt fall kan motpart/säljare bryta antaget anbud ifall avtal ej upprättats.
Andelslägenhet lägenhet som får disponerad pga äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan rätten till nyttjande vara tidsbegränsad till vissa veckor per år.
Annuitetslån lån med ränta och amortering i en gemensam summa.. Annuitetslån anges i procentsatser av ursprungsskulden. Räntan dominerar i början och amorteringen i slutet av betalningsperioden. Det totala beloppet som skall erläggas är detsamma vid varje betalningstillfälle.
Anslutningsavgift avgift för anslutning av el, vatten och avlopp till anläggningsägaren, vanligtvis kommunen.
Ansvarsnämnd mäklare anslutna till Mäklarsamfundet förbinder sig att ställa upp och pröva ärenden. Nämnden är sammansatt av opartisk, juridisk kompetenta ledamöter som skall granska ifall mäklaren handlat i strid mot god fastighetsmäklarsed.
Arrende är upplåtande av jord till nyttjande mot ersättning. Arrendeavtal måste vara skriftligt. Upplåtelsetiden – förutsatt att fråga ej är om livstids nyttjanderätt – är maximerad till 50 år och inom detaljplanlagt område 25 år. Dessutom finns för de olika arrendetyperna vissa minimitider. Jordbruksarrende är arrendeavtal, genom vilket jordbruksmark upplåts till brukande. Arrenderätten är mycket stark för arrendator och det kan vara svårt att få tillbaka utarrenderad mark om man inte kan visa att man som ägare behöver marken bättre än arrendatorn. Detta har medfört svårlösta konflikter på många håll. En uppsägning ska vara skriftlig och vara arrendatorn tillhanda ett år före arrendetidens utgång. I annat fall löper arrendet på en ny period. Du bör kontrollera vad som står i arrendeavtalet och ta hjälp av någon jurist som hjälper dig reda ut vad som gäller i just ditt ärende.
Asbest Asbest trådig mineral bestående av silikat av t ex magnesium, kalcium eller natrium. Mycket brandbeständigt. Asbestdamm har klassats som mycket hälsovådligt och därför förekommer ingen nyproduktion av asbest sedan 1977 i Sverige.
Avgäld avgift för nyttjanderätt till mark

B (till toppen)

Basbelopp fastställs av regeringen för varje år. Beloppets storlek är beroende av den allmänna prisutvecklingen i samhället. Ökar inflationen stiger basbeloppet. För 2015 har det bestämts till 44 500 kr (prisbasbelopp)
Basvärde Begreppet användes tidigare vid fastighetstaxering. Senaste basvärde för småhus fastställdes 1996 och justeringar har skett för varje år. Har från och med 2005 spelat ut sin roll.
Befintligt skick är ett uttryck som används för att klargöra det faktiska skicket på en fastighet. Man skall som köpare vara noggrann och förvissa sig om fastighetens befintliga skick. Det är viktigt att väga in och göra riskbedömning om maskinell utrustnings livslängd mm. Man tar hänsyn till vad man kan förvänta sig av en fastighet med en viss ålder, standard och byggnadssätt. Jmf faktiskt fel.
Begärt pris alt utbudspris, prisidé etc. Vid försäljning skall ett pris anges. Det är det pris som säljaren har tänkt sig kunna sälja fastigheten för. Priset kan bli föremål för diskussion både uppåt (vid budgivning) och nedåt. Säljaren har rätt att avgöra vilket pris som är för honom/henne acceptabelt. Så länge avtal inte är skrivet har båda parter rätt att ändra sin ståndpunkt beträffande pris, bud och andra villkor.
Besiktning genomgång av fastigheten/bostadsrätten i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Besiktningsförrättarna erbjuder ett antal varianter på besiktning t.ex. jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.
Besittningsskydd skydd för hyresgäst mot oskälig uppsägning av hyresförhållande. Är hyresvärden och hyresgästen inte ense om att avtalet skall upphöra, avgörs tvisten av hyresnämnden. Till dess tvisten avgjorts har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten. I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen kan få uppskov med avflyttningen. Besittnings­skyddet gäller även när en lägenhet hyrs ut i andra hand längre tid än två år i följd. Jmf bytesrätt.
Bevisbörda den part i en tvist som måste kunna bevis ett visst påstående eller yrkande. Vid tvister om dolda fel ligger oftast bevisbördan på köparen som måste kunna visa sin rätt mot motparten.
Biarea (BIA) bruksarea för biutrymmen. Regleras i Svensk Standard (SS 02 10 53).
Bindningstid den tid när villkor såsom ränta och amortering är oförändrade i ett lån. Jmf förtidsinlösen.
Biutrymme utrymme i anslutning till bostad. Huvudsakligen inrättat för sidofunktioner till boende: pannrum i småhus, garage, förråd m m. Jmf biarea.
Boarea (BOA) bruksarea för boutrymmen. Regleras i Svensk Standard (SS 02 10 53).
Borgensman benämns den som gått i borgen för annans person skuld. Blandas oftast ihop med begreppet borgenär. Många kallar felaktigt borgensmannen för borgenär.
Borgenär är ett annat ord för fordringsägare, den som lånar ut pengar, vanligen bank/kreditinstitut.
Bostadsrätt är den nyttjanderätt till lägenhet som man har som medlem i en bostadsrättsförening. Till skillnad från hyresrättslägenheter kan bostadsrättslägenheter överlåtas mot ersättning, vilket bl.a. kommer till uttryck i att de ofta benämns insatslägenheter. En giltig överlåtelse av bostadsrätt kräver, förutom skriftligt avtal i vilket köpeskillingen är angiven, att förvärvaren antas som medlem i föreningen. Detta är ett villkor för att överlåtelse skall bli giltigt full ut. Det styrs av föreningen stadgar men det är ytterst sällan någon nekas medlemskap vid överlåtelse.
Bottenlån fastighetslån mot säkerhet av panträtt med bästa förmånsrätt. De flesta banker beviljar bottenlån upp till 75-85% av fastighetens marknadsvärde (dvs priset). För bostadsrätter ligger i regel belåningsnivån på 60%. Jmf topplån.
Boutrymme för boende inrättat utrymme ovan mark, huvudsakligen avsett för vistelse, hygien, viss förvaring, kommunikation m. m.
Bruksarea (BRA) area av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven begränsning. Regleras i Svensk Standard (SS 02 10 53).
Bröstning annat uttryck för bröstpanel. Det är inte särskilt vanligt med träpanel, finns mest som pärlspånt på 1900-talets början. Äldre träpaneler har vi bara i några få hus. Innan tapeterna, hade alla hus (det finns några undantag) målad bröstning upp till strax UNDER fönsterbänksnivå. Bröstningen avslutades med en eller flera bårder. Oftast var bröstningen blågrå och bården svart, men det finns rätt många variationer. Rätt ofta gick bröstningen in i fönsternischen och då lutade den på nischsidorna så att bårdens överkant gick jäms med fönsterbänkens överkant. I enstaka fall hade man en trälist istället för bård. När man började tapetsera vid 1800-talets mitt, tapetserade man väggen ovanför bröstningen, från c:a 1870 tapetserade man ända ner till golvlisten.
Bröstpanel invändig panel i jämnhöjd med fönstrens underkant. Övre kanten avslutas med en bröstlist. Uppfattningen att bröstlist skulle ha något samröre med fruntimmer är fel. Jmf bröstning.
Bud se anbud
Budgivning uppstår (oftast spontant) när det faktum föreligger att fler en än spekulant vill köpa ett hus. Vanligast är att den som bjuder mest köper huset, men det skall särskilt påpekas att så inte behöver vara fallet. Inga regler finns för detta förhållande utan det är slutgiltigt säljaren ensam som avgör till vem och till vilket pris han vill sälja sin fastighet. Budgivning är för mäklaren en situation som måste hanteras med största finess och noggrannhet eftersom de sätter stora känslor i svallning och om man inte förklarar läget och spelreglerna får man mycket lätt ovett från alla håll och kanter. Vi har särskilt informationsblad om detta.
Bulhus kallas ”skiftesverk” i Sverige, men något med ”bul” i övrigt germanskt språkområde. Bul är en mångtusenårig lövbyggarteknik spridd över i stort sett hela världen där det finns lövskog. Man tog en tjock stock, klöv den mitt itu eller i flera delar och ur varje del högg man till en grov planka=bule. Bularna staplade man på höjden och bularnas ändar stoppades in i spår (=spunningar) i hörnstolpar (=hånnstuckar). Hånnstuckarna hölls samman nertill av en syllram (=svillar) och upptill av en bandram (=langband o gavelband). Senare sågades bularna och ännu längre fram kunde bulhusen reveteras eller brädkläs. Bandändarna brukar sticka fram genom puts mm och därmed visa att det finns ett bulhus under. Gotland har förmodligen världens tätaste bulhusbestånd med flera tusen byggnader, bl.a. c:a 525 st innanför ringmuren.
Bundet lån lån där räntesatsen är fast under viss längre tid, vanligen två eller fem år.
Bygg(nads)rätt rätt att uppföra byggnad. Byggrätt kan regleras genom detaljplan, områdesbestämmelse, återuppföranderätt, bygglov och förhandsbesked.
Bygglov skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd.
Byggnad på ofri grund innebär att ägare av byggnaden respektive marken (jorden) är olika personer. En byggnad av det här slaget behandlas som lös egendom. Den kan säljas och överlåtas mot ersättning med markägarens godkännande.
Byggnadsarea (BYA) den yta som byggnad upptar på marken (utvändigt mått). Regleras i Svensk Standard (SS 02 10 53)
Byggnadsminne (BM) den mest värdefulla bebyggelsen i Sverige kan skyddas genom lag för att bevara den så intakt som möjligt åt framtiden. Det är inte bara husets ålder som är avgörande, utan minst lika mycket hur välbevarat det är från sin tillkomsttid. Vem som helst kan föreslå länsstyrelsen att förklara en fastighet för BM. Länsstyrelsen utreder frågan. Om man tycker att fastigheten uppfyller kraven, upprättas sk skyddsföreskrifter i samråd med ägaren, där det beskrivs vad som skyddas på fastigheten. Ett förslag till lydelse för BM upprättas och sänds på remiss till olika myndigheter och om ägaren och alla remissinstanser godkänner förslaget, förklarar länsstyrelsen fastigheten för BM. Detta beslut gäller för all framtid. Det är en stor ära att som fastighetsägare få förvalta ett BM, varför sådana fastigheter är attraktiva på marknaden. Upplysningar om skydd, tillstånd till åtgärder mm lämnas av Länsstyrelsen.
Byggnadsnämnd kommunal nämnd som b l a utfärdar bygglov. Vid behandling av ansökan granskas bygget i relation till befintlig och planerad bebyggelse. På Gotland är nämnden relativt restriktiv i kustnära områden och i Visby innerstad. Däremot lämnas oftast tillstånd till bebyggelse i utomplanområden utan problem.
Byggnadsplan har som begrepp försvunnit i och med 1987 års plan-och bygglag. Befintliga byggnadsplaner behandlas fortsättningsvis som detaljplaner.
Byggnadstillbehör benämns sådant som är avsett för stadigvarande bruk för byggnad eller del därav. Hit hör t.ex. hiss, värmepanna, element, markiser och vad bostadsbyggnad beträffar fast monterad köks- och badrumsutrustning samt tvättmaskin. Har tillbehören väl tillförts fastigheten av dess ägare tillhör de fastigheten och kan t.ex. inte återtas av säljare oaktat förbehåll därom gjorts. En överlåtelse av byggnadstillbehör gäller ej mot tredje man förrän föremålet skiljs från fastigheten på sådant sätt att det klart framgår att föremålet inte längre tillhör fastigheten. Överenskommelse om undantag vid försäljning är fullt möjlig men måste ske skriftlig (undantag i köpekontrakt). Jmf fastighetstillbehör.
Byggnadstyp vid fastighetstaxering indelas byggnaderna i följande byggnadstyper: småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad.
Bytesrätt enligt hyreslagen har man som hyresgäst rätt att använda sin hyresrättslägenhet som bytesobjekt i en bostadsaffär (fastighet eller bostadsrätt). Villkoret är att man har bott längre än 9 månader i sin lägenhet. Hyresvärden måste alltid informeras och lämna sitt godkännande men har svårt att neka byte om villkoren är uppfyllda. Man får/bör inte sätta ett ekonomiskt värde på lägenheten.
Bördning benämning för yttertakskonstruktion. Oftast avser man det som finns under taktegel: Läkt, underlagspapp och under liggande (tät) bördning av bräder.

C (till toppen)

D (till toppen)

Dagvatten kommer från avrinning från yttertak och dräneringar. Brukar ha särskilda ledningar, dagvattenledningar, i det kommunala avloppsnätet.
Datapantbrev ersätter numer oftast fysiska pantbrev (en handling som man kan hålla i handen) vid belåning och pantsättning av fast egendom. Panten finns registrerad som datapantbrev hos lantmäteriverket. Vem som innehar panten är oftast hemligt och uppgifter härom kan bara inhämtas av ägare eller mäklare som har fullmakt och uppdrag. Jmf pantbrev.
Detaljplan som antas av kommunfullmäktige, reglerar markanvändning och bebyggelse inom del av kommunen. Innan planen antas skall kommunen samråda med bl.a. en rad andra myndigheter. Planförslaget skall även ställas ut för allmänheten under minst tre veckor. I detaljplanen – även den tid det tar att förverkliga den skall antecknas – skall redovisas bl.a. allmänna platser m. m.
Diskonto Diskonto räntenivå som fastställs av Riksbanken. Var tidigare grund för bankernas och kreditinstitutens räntesatser för ut- och inlåning men har numera ej samma inverkan på dessa.
Dolt fel är ett begrepp som ofta diskuteras när det gäller fel i fastighet. För dolda fel svarar säljaren. Köparen av fast egendom har en långt gående undersökningsplikt. Säljaren, om nu inga utfästelser gjorts, svarar inte för fel som köparen skulle kunna ha upptäckt vid en omsorgsfull besiktning. Dolda är enbart de fel som inte omfattas av köparens undersökningsskyldighet. Även här gäller avtalsfrihet och säljaren har möjlighet till friskrivning. Numer finns även en möjlighet att försäkra bort detta ansvar. Mäklarsamfundet har en särskild överlåtelseförsäkring härför. Jag brukar särskilt påpeka att även om lagen (Jordabalken) föreskriver att långtgående skydd för köpare mot dolda fel så måste köparen kunna bevisa att felet fanns före förvärvet och att det verkligen är ett dolt fel och inte kunnat upptäckas eller förväntas
Driftkostnad periodisk utgift för att utnyttja en byggnads funktion. Till driftkostnader räknas kostnad för t ex fastighetsskötsel, fastighetsadministration, el, V/A, uppvärmning, sophantering och försäkring. Fastighetsskatt/avgift och eventuell tomträttsavgäld ligger i kalkyler som särskilda poster och räknas inte som en direkt driftskostnad. Driftkostnaden inkluderar moms.
Dödande av förkommen handling kan bli aktuellt beträffande borttappat pantbrev. Vid försäljning skall fysiska pantbrev, i den mån de ej är belånade, alltid överlämnas till köpare. Ansökan om dödande ges in till tingsrätten på den ort där fastigheten är belägen. Efter viss tidsfrist (6-12 månader) är handlingen dödad och gäller ej längre. Numer är de flesta pantbrev upplagda som datapantbrev och finns därmed registrerade vid Lantmäteriverket. Om pantbrev ej längre behöver belånas kan man förvara dem för kommande behov eller försäljning i publikt arkiv.
Dödsbo som är juridisk person, uppstår i och med att någon avlider. Delägare i dödsboet är efterlevande make eller sambo, under förutsättning att bodelning skall ske, samt arvingar och universella testamentstagare. Det är dödsbodelägarnas uppgift att vidta de åtgärder som kan tänkas vara nödvändiga för att boet sedermera skall kunna upplösas genom arvskifte.

E (till toppen)

Energideklaration Från och med år 2009 är det lag på att alla villafastigheter och jordbruksfastigheter med bostadshus skall energideklareras i samband med försäljning. Det är du som säljare som är skyldig att se till att detta blir gjort. Staten har fastslagit att en energideklaration inte får kosta mer än 5 000 kr. Om man som säljare inte har utfört en energideklaration så har köparen rätt att utföra en sådan på säljarens bekostnad. En energideklaration gäller för fastigheten under 10 års tid.
Enkelstuga vanligast förekommande byggstilen när tekniken med att bygga bostadshus i kalksten utvecklas 1760-1800. Bakomliggande orsak är att hus byggda i kalksten erhöll skattebefrielse. Enkelstugan har en dörr på framsidan och bara ett fönster på endera sidan där det fanns ett rum. Köket låg i regel direkt bakom hallen vid ytterdörren. Metoden att bygga enkel- och parstugor fanns även innan kalkstenshusen. Jmf parstuga.
Enskild egendom är ett begrepp användbart enbart för makars egendomsförhållanden. Till enskild egendom räknas egendom som genom äktenskapsförord gjorts till sådan, egendom som make erhållit i gåva av annan än andra maken med villkor att den skall vara enskild samt egendom som med samma villkor förvärvats genom arv eller testamente
Etagelägenhet bostadslägenhet i två våningar i ett flerbostadshus.
Eternit asbestcementplatta enligt en österrikisk uppfinning från 1894. Ett mycket hållbart material som tidigare använts som fasadbeklädnad och i ventilationsrör. Namnet kommer från eternity = för evigt, i all evighet. Tillverkning av asbest upphörde 1977 i Sverige efter upptäckten av medicinska risker vid hantering av materialet. Det bör dock starkt påpekas att inga risker föreligger så länge man inte rör och bryter materialet. Om man skall avlägsna eternit finns rigorösa bestämmelser om hantering, skyddsutrustning och förvaring.
Exekutiv försäljning är en tvångsförsäljning av utmätt egendom, såväl fast som lös, ombesörjd av kronofogdemyndighet. Egendomen säljs antingen på en exekutiv auktion eller under hand.
Expropriation rättslig åtgärd varigenom äganderätt eller servitutsrätt till fastighet tvångsvis och mot ersättning tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse.

F (till toppen)

Faktiskt fel är ett fel som kan hänföras till fastighetens fysiska beskaffenhet såsom t.ex. ett trasigt fönster, sprucket tegel etc. Jmf befintligt skick
Faltak bulhusen täcktes ofta med ett tak av bräder, sk falar. De är av tätvuxet kärnvirke utan dödkvistar (=knaggar) och de fick inte gå genom kärnan. Falarna las med varierande bredder från 20 cm ända upp till 50 cm i 2 lager, hur tätt berodde i viss mån på tillgång, i viss mån på tradition. De har 2 vattenränder i varje fale, ibland 3 och det finns lite olika sätt att lägga dem. Gemensamt är att faltak skall läggas med kupning, så falarna spänner tätt mot varann. Faltak strykes med äkta trätjära.
Faran i köpeavtal står ofta ”…faran övergår på motparten” ifall tillträde ej sker inom föreskriven tid. Denna term kan lämpligast översättas med ”ansvaret”.
Fasad byggnads yttersida, särskilt framsida. ”Det är viktigt med en snygg fasad”.
Fast egendom är jord, indelad i fastigheter. Till fastigheten räknas även vissa tillbehör, vilka kan rubriceras som fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör. Om något eller några tillbehör tillförs fastigheten av ägaren kommer de att ingå i den fasta egendomen. Skulle däremot nyttjanderättshavare, t.ex. arrendator eller hyresgäst, göra samma sak förblir föremålet hans och är att fortsatt betrakta som lös egendom
Fastighet kan definieras som en registerenhet i det fastighetsregister som administreras av Lantmäteriverket som läggs upp med hjälp av ADB-teknik. Annars kan fastighet sägas vara en rättsligt bestående enhet med särskild beteckning och med fastlagda gränser vilka kan ändras endast genom lantmäteriförrättning.
Fastighetsbildning kallas de av fastighetsbildningsmyndighet, lantmäteriorganisationen, vidtagna åtgärderna genom vilka fastighetsindelningen ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs. Fastighetsbildning sker såsom fastighetsreglering, om den avser ombildning av fastigheter, och såsom avstyckning, klyvning eller sammanläggning, om avsikten är nybildning av en fastighet. Fastighetsbildningsmyndighetens beslut kan genom besvär överklagas till fastighetsdomstol.
Fastighetsmäklare skall vara registrerad hos fastighetsmäklarnämnden. För registrering krävs att mäklaren har försäkring, tillfredsställande utbildning och i övrigt bedöms lämplig. Mäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med iakttagande av s k god fastighetssed och vara en opartisk mellanman mellan säljare och köpare/spekulant. Vid förmedling av fastigheter/bostadsrätt skall mäklaren ge köparen en beskrivning av fastigheten och en beräkning av boendekostnaderna. Numer ställs höga krav på utbildningen som är högskolebaserad och intagningspoängen är bland de högre.
Fastighetsskatt Fastighetskatten är ersatt av en kommunal fastighetsavgift från och med 2008. Den kommunala fastighetsavgiften är för år 2009, 6 362 kr för småhus. För nybyggda hus utgår ingen fastighetsavgift första 5 åren och för kommande 5 år så utgår halv avgift.
Fastighetstaxering sker i form av särskild och allmän fastighetstaxering. Den senare äger rum vartannat år med ett rullande schema för tre kategorier av fastighetsenheter. Sålunda kommer en allmän fastighetstaxering av småhusenheter att ske 2003 då basvärden fastställs. Vid taxeringen fattas beslut bl.a. om fastighetens taxeringsvärde, vilket skall motsvara 75 % av marknadsvärdet. Beslut i taxeringsärende får överklagas genom besvär hos länsrätten. Den stora prisökningen på Gotland har medfört att taxeringsvärdena höjs kraftigt
Fastighetstillbehör är, jämte byggnadstillbehör och industritillbehör, vad som rättsligt hör till en fastighet. Som fastighetstillbehör räknas bl.a. byggnader och stängsel samt gröda och träd. I övrigt gäller samma regler för denna typ av tillbehör som för byggnadstillbehör.
Fornminne det som finns kvar av byggnadsverk, gravar/rösen, ruiner, försvarsanläggningar mm från historisk och/eller förhistorisk tid. Skyddas av fornminneslagen (FMV 1942:350) och Lagen om kulturminnen (SFS 1988:950). Visby Ringmur är ett av Gotlands mest påtagliga fornminnen. För att en byggnad/anläggning skall vara skyddad enlig FMV krävs ”att den skall vara övergiven, ha hög ålder och vara märklig.”
Friskrivningsklausul förekommer i det fall säljare inte vill ansvara för det dolda felansvar som föreskrivs i Jordabalken (JB 4:19). Är inte vanligt förekommande numer eftersom säljaren kan teckna säljaransvarsförsäkring där man ”försäkrar bort” detta ansvar.
Fullmakt är ett bemyndigande för någon att med bindande verkan för fullmaktsgivaren handla å hans vägnar. Skriftligt formkrav finns vid fastighetsöverlåtelse. En fastighetsmäklare får bara i undantagsfall vara fullmäktig för part i en fastighetsaffär (t ex att expediera/slutföra affären). En mäklare får inte för part förhandla om villkor eftersom det äventyrar oberoendet och opartiskheten.
Fullmäktig kallas den som erhållit fullmakt.
Fysisk person är en människa, en individ till skillnad från en juridisk person, som är ett bolag, en förening, en stiftelse etc. Fysiska och juridiska personer är rättssubjekt, dvs de har rättigheter och skyldigheter.
Förfallodag är den dag en skuld senast måste betalas. Om så inte sker kan gäldenären drabbas av dröjsmålsränta o dyl.
Förhandsbesked besked av byggnadsnämnd huruvida åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på avsedd plats. Förhandsbesked har bindande verkan i två år. Numer tas en avgift ut även för förhandsbesked.
Förköpslagen reglerar kommuns möjlighet att vid fastighetsförsäljningar förvärva vad som kan vara nödvändigt för den framtida bebyggelseutvecklingen. Förvärvet, benämnt förköp, innebär att kommunen från säljaren tar över den egendom köpet avser på de villkor som avtalats mellan säljaren och köparen. Förköpsrätten är utesluten vid bl a försäljning av en- och tvåfamiljsvillor på tomter understigande 3 000 kvm (utom alla fastigheter belägna inom Visby innerstad) och där köparen är säljarens make eller avkomling. För att kommunen skall ha rätt att utöva sin förköpsrätt krävs att kommunen inom viss tidsfrist underrättar säljare och köpare om beslutet samt anmäler detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken. Gotlands kommun utnyttjar sin förköpsrätt ytterst sällan.
Förtidsinlösen när ett lån som är bundet på viss tid löses i förtid (tex då en köpare inte vill överta säljarens gamla och kanske oförmånliga lån). Jmf ränteskillnadsersättning.
Förvärvstillstånd avseende lantbruksegendom, dvs. fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, fordras som regel beträffande förvärv i glesbygd (på Gotland: norra delen av ön, från Lärbro och norrut samt södra Gotland från Klinte och söderut) samt då förvärvaren är juridisk person. Förvärvstillstånd behövs inte om förvärvaren själv är och varit bosatt inom glesbyggdsområde eller förbinder sig att bosätta sig på fastigheten, minst 5 år. Då räcker det med en anmälan (kostnadsfri) Förvärvstillstånd till förvärv av egendom i glesbygd t.ex. får vägras, om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet skedde. Om så inte sker eller om förvärvstillstånd vägras är förvärvet ogiltigt. Vid förvärv av hyreshus genom köp, byte eller gåva kan det också bli aktuellt med förvärvstillstånd. Tillstånd krävs emellertid endast om kommunen påkallar prövning hos hyresnämnden. Slutligen kan det bli fråga om förvärvstillstånd för utländska medborgare. Tillståndsmyndighet är länsstyrelsen. Förvärvstillstånd vid fastighetsförvärv skall sökas inom tre månader från det förvärvet ägde rum och vid förvärv av annan egendom inom en månad. Söks inte förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller om tillstånd vägras är förvärvet ogiltigt.

G (till toppen)

Gemensamhets- anläggning är en för flera fastigheter gemensam anläggning, som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid en av fastighetsbildningsmyndighet gjord förrättning. Rätt att påkalla sådan förrättning har ägare av fastighet som skall delta i anläggningen, byggnadsnämnd och hyresgästorganisation. Som exempel på gemensamhetsanläggning kan nämnas enskild väg, parkeringsplats, v/a- och värmeanläggningar.
God man som begrepp förekommer i olika lagsammanhang. Helt allmänt kan sägas att fråga är om en förtroendeperson som ofta har att bevaka någon annans rätt. En rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person utan några formella meriter kan däremot förordnas till god man enligt föräldrabalkens bestämmelser. Rätten kan förordna god man bl.a. för omyndig vid rättshandling – köp eller gåva t.ex. – med förmyndare, för person som p.g.a. sjukdom, hämmad förståndsutveckling o.dyl. behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person samt i de fall det kan vara nödvändigt för att bevaka bortovarandes rätt eller förvalta hans egendom.
Gotlandshus brukar man kalla de ståtliga stenhus som gotländska bönder uppförde mellan 1760-1890 och som än idag präglar den gotländska landsbygden. Vår uppfattning både som privatpersoner och fastighetsmäklare är att de är Sveriges vackraste hus, en uppfattning som delas av allt fler. Från byggnadsantikvariskt håll vill man gärna betona att det ”riktiga” gotlandshusen egentligen är de gamla bulhusen som funnits sedan järnåldern. Stenhusen är ett modernt påfund.
Gravationsbevis som mot en avgift på 230:- kan erhållas från inskrivningsmyndighet, utvisar bl a vem som är lagfaren ägare samt vilka inteckningar och andra inskrivningar som belastar fastigheten. Med den nya tekniken kan fastighetsutdrag hämtas hem via internet från Lantmäteriverket som i praktiken ersätter gravationsbevisen.
Gäldenär benämns den som har en skuld.

H (till toppen)

Haase, Stefan byggnadsantikvarie vid Gotlands Fornsal, kunnig och väl ansedd. Är en stor auktoritet beträffande gotländsk byggnadsvård och historik. Ställer upp med sitt kunnande och kan ge värdefulla råd vid renovering och restaurering av gamla byggningar. Tel: 0498-292745
Hammarband den övre stocken/bjälken i en ramverkskonstruktion. Man kan se den på vinden i gamla bulhus. Bulkonstruktioner (skiftesverk) har funnits på Gotland sedan järnåldern. Hammarbandet motsvaras av syllen underst i bulkonstruktionen. Hammarbandet finns även i stenhusen, i de äldsta stenhusen står takstolen direkt på yttre hammarbandet, medan dom yngre stenhusen har sk spärrstolar, en trätriangel, som gör att spärren vilar på både yttre o inre hammarbandet och dessutom får ett ”tag” mot inre hammarbandets innersida. Synonymer: Överliggare, remstycke, tvärbjälke eller väggband. Man får inte förväxla hammarband med hammarbank som används när man ger någon ett kok stryk på Gotland.
Handpenning erläggs av köpare som förskott vid köpekontrakts undertecknande. Om avtal ej är villkorat kvitterar säljaren handpenningen i kontraktet. Om villkor finns skall handpenningen deponeras av fastighetsmäklaren på särskilt klientmedelskonto, och förräntas på bästa sätt. Enligt praxis skall handpenningen utgöra 10% av köpeskillingen.
Hemskifte när en fastighet består av ett flertal skiften, vanligen jordbruksfastighet, så kallar man det skifte där bebyggelsen och brukningscentrum är beläget för hemskifte.
Hypotek säkerhet (pant).
Hypotekslån lån beviljat mot inteckningssäkerhet och lämnat av t ex Stadshypotek, SPINTAB eller andra hypoteksinstitut. De ligger i regel i form av bottenlån.
Hyreshus vid fastighetstaxering avses hus som är inrättat till bostad för minst tre hushåll eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Hyreshus är en byggnadstyp enligt fastighetstaxeringslagen. En byggnad med förrådsutrymme som ligger i anslutning till ett hyreshus och som behövs för verksamheten räknas också som hyreshus.
Härskande fastighet är ett begrepp som ofta används i servitutssammanhang för att beteckna den fastighet som så att säga har fördel av servitutet.
Hävning av ett avtal kan tillgripas av den förfördelade parten vid ett kontraktsbrott. Hävning av köp för fast egendom kräver avtalsbrott av väsentlig betydelse. Om part kan hänvisa till extraordinära omständigheter kan inte motparten kräva omedelbar hävning. Vid avtalsbrott från köpares sida kopplas skadestånd vanligtvis till förverkande av handpenning.(jmf återgång av köp)
Högstbjudande vanligt uttryck vid annonsering och marknadsföring av fastigheter. Det ger en signal till marknaden att säljaren önskar högsta möjliga pris. Säljaren har rätt att avgöra till vem och till vilket pris han/hon säljer. Denna rätt kan aldrig ifrågasättas eller klandras. Jmf budgivning.

I (till toppen)

Impediment ej odlingsbar jord. Användes oftast för skogsmark som är mycket lågproducerande, exempelvis hällmark, kärr och träsk.
Infäste Infästerätten är ett medeltida system som påminner mycket om tomträtt. Infästesystemet tillämpades i Visby innerstad till långt in på 1980-talet men avvecklades eftersom det ej längre fyllde någon funktion och kostnader för administration översteg intäkterna. Ursprungligen tillhörde marken antingen staden, kyrkan, kronan eller hospitalet. En del jord var dock egen, s k frijord.
Inom, inomläge anger ett pantbrevs läge i förhållande till andra pantbrev. Om man har en fastighet som är intecknad med pantbrev till 1 000 000:- skriver man för bottenlånet (på 750 000:- ) att säkerheten är 750 000:- inom 750 000:- (eller 750 000:-/750 000:-). Topplånet på 250 000:- skriver man säkerhet 250 000:- inom 1 000 000:- (eller 250 000:-/1 000 000:- ).
Insatslägenhet jmf bostadsrätt
Inskrivningsmyndighet finns vid vissa tingsrätter och vanligtvis sammanfaller domsagan och myndighetens område. Inskrivningsärende upptas av den inskrivningsmyndighet inom vars område berörd fastighet är belägen. Gotland tillhör numer Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje.
Inteckning är inskrivning av visst penningbelopp i ett för ändamålet fört register. Behörig att ansöka om inteckning i fast egendom är den som har lagfart. Utgör fastigheten giftorättsgods krävs makens samtycke, i annat fall vilandeförklaras inteckningsansökningen. En ansökan får ej avse del av fastighet. Avser den flera fastigheter gemensamt måste samtliga fastigheter tillhöra en och samme ägare och dessutom vara belägna inom samma inskrivningsmyndighets område. Om fastigheten redan svarar för beviljad eller sökt inteckning måste ansökningen avse samma fasta egendom som inteckningen avser och ingen annan fastighet. Beviljar inskrivningsmyndigheten inteckning utfärdas pantbrev. Inteckningarna har företrädesrätt i den ordning de sökts och därefter registrerats i fastighetsregistret. Är inteckningarna att hänföra till samma inskrivningsdag gäller de med lika rätt om sökanden inte begärt annorlunda (jmf begreppet pantbrev).

J (till toppen)

Jordgrund ett nytt begrepp (myntat av Leif Bertwig 2003) som benämning av den typ av grundläggning som är vanlig i Gotlandshus. Man anlägger bebyggelsen på en naturligt torr plats och lägger bottenbjälklaget direkt på backen/jorden. Möjligen kan man väga av med att palla under stenflis på vissa ställen så att beröringen med jorden inte blir direkt. Eftersom markfukten som tränger upp i bostadsutrymmet värms upp och sedan ventileras ut så ger det i regel inga fukt- eller mögelskador. Problem uppstår först då man stänger inne markfukten genom att t ex lägga på ett plastgolv utan att ventilera grunden på annat sätt. Jordgrunden är i regel ett slutet utrymme som är svårt att inspektera. Jmf torpargrund där bjälklaget inte har beröring med marken utan att det finns en luftspalt mellan jord och bottenbjälklag.
Juridisk person är en abstrakt konstruktion som gör det möjligt att i många avseenden teoretiskt behandla sammanslutningar av olika slag på samma sätt som enskilda, fysiska personer. En juridisk person kan ha tillgångar och skulder samt genom ställföreträdare ingå avtal och föra talan vid domstol. Som juridiska personer behandlas stat, kommun, aktie- och handelsbolag, dödsbo, föreningar m fl.

K (till toppen)

Kalkstenshus hus på Gotland, byggda med en grundstomme i huggen kalksten. Eftersom de bara finns på Gotland kallar man dem även Gotlandshus. Jmf Gotlandshus.
Kalla fötter kan man få i dåligt isolerade hus men också om man gett sig in i affärer som inte är helt genomtänkta. Som mäklare är jag mån om att se till att alla har varma strumpor…
Klausul kan enklast översättas med bestämmelse.
Klientmedel till mäklare och advokat anförtrodda pengar att användas som deposition av handpenning etc. Pengarna skall hållas åtskilda från mäklarens företagskonton på särskilt upprättat klientmedelskonto. Vid utbetalning skall även upplupen ränta redovisas om inte annat avtalats.
K-märkning är en populärterm för kulturhistoriskt värdefull byggnad. Ett k-märkt hus kan varav BM, men de flesta är det inte. Det finns en väldigt stor mängd hus som har skiftande kulturhistoriskt värde. Många av dessa värdefulla hus finns beskrivna i inventeringar o dyl, men det är bara gräddan som är BM och därmed skyddade enligt lag. Övriga värdefulla hus skall givetvis behandlas med respekt, råd lämnas av länsmuseet Gotlands Fornsal. Jmf (BM) Byggnadsminne.
Kommunal förköpsrätt se förköpslagen
Konvertering förändring av lånevillkoren för bundet lån. Konverteringsrätt föreligger, då i reversavtal lånepart förbehålls rätt att, sedan viss angiven del av avtalade lånetiden förflutit, säga upp lånet för villkorsändring, oftast av räntan.
Kvastputs är något mycket modernt som inte hör hemma på gamla hus, utan bara på pizzerior o i ladugårdar. Mer eller mindre ett svärord för en byggnadsantikvarie. Den ännu våta putsen på en vägg borstas kraftigt med en kvast så man tydligt ser spåren efter kvastens borst.
Kölna att brygga sitt eget öl (=dricke) är en flertusenårig tradition på Gotland. Varje gård tillverkade sin egen malt att brygga drickan på. Efter det att malten blivit blötad och låtits gro, avbryts groningen och malten torkas i ett c:a 10 cm tjockt lager på kölnan på brygghusets vind. Kölnan är likt en jättestor nätbricka stående på en stor ”låda” av stenväggar och stengolv med en skorsten ner till våningen under, där eldstaden finns. Under en veckas sakta eldning går värmen och röken genom skorstenen och breder ut sig i ”lådan” under malten, vilken sakta torkas. Därefter krossas malten före bryggningen. En intakt kölna är av betydande värde.
Köpebrev används vid köp av fast egendom och fyller då närmast funktionen som kvitto på att de i köpekontraktet angivna villkoren är uppfyllda. Ett köpebrev måste för sin giltighet uppfylla samma formkrav som ett köpekontrakt. Med köpebrevets undertecknande kan köparen söka och erhålla lagfart för sitt förvärv.
Köpekontrakt beträffande fast egendom måste för sin giltighet uppfylla följande formkrav. Avtalet måste vara skriftligt, undertecknat av både säljare och köpare, uppta köpeskilling och tillträdesdag samt innehålla överlåtelseförklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen. Bevittning av underskrifter är inget formellt krav, men påskyndar handläggningen vid ansökan om lagfart. Vid en fastighetsaffär använder man sig av dubbla köpehandlingar och då inleder man med köpekontrakt och avslutar med köpebrev.
Köpeskilling är det överenskomna pris som köparen skall betala för förvärvad fastighet. Angivande av köpeskilling är ett absolut formkrav vid fastighetsaffärer. Felaktigt uppgiven köpeskilling kan medföra att köpet kan förklaras ogiltigt.

L (till toppen)

Ladugård på Gotland heter ekonomibyggnad på en lantgård ”ladugård”, inte lada. En lada är en byggnad som bara innehåller hö och/eller halm och inga djur och sådana byggnader är ovanliga. Nästan alla ekonomibyggnader på ön har hyst djur, därför är den rätta benämningen ”ladugård”.
Lagfart är inskrivning i centralt inskrivningsregister av fastighetsförvärv. Det åligger nye ägaren att inom tre månader från förvärvet hos inskrivningsmyndighet ansöka om lagfart. Beträffande fast egendom kan lagfarten sägas stadfästa äganderätten. Den som har lagfart anses vara ägare till egendomen och kan belasta den med inskrivningar av olika slag (pant- och nyttjanderätt). Lagfarten skyddar äganderätten och Sverige är föregångsland i detta hänseende med traditioner från 1600-talet.
Lambgift Ett litet hus där man utfordrar lammen. Observera att man inte ger lammen gift, utan en gåva hö, samma ord som engelskans ”gift”. Sen heter det EN lambgift.
Likvidavräkning slutlig avräkning mellan köpare och säljare. Handlingen upprättas av mäklaren och reglerar den ekonomiska slutuppgörelsen vid tillträdet (lösen av lån, upplupna räntor, nya lån etc). När man slutför en affär så visar köpebrevet att fastigheten är betald och likvidavräkningen hur den är betald.
Lös egendom bestäms negativt på så sätt att allt som inte är fast egendom är lös egendom. Förutom lösöre räknar man hit värdepapper, pengar, arrende- och hyresrätter, panträtter, byggnader på ofri grund (annans mark) m. m.
Löst folk en grupp människor som inte riktigt vet vad de vill. Kommer troligen ur ”lösaktigt folk”, sådana som inte bryr sig och tar dagen som den kommer med allehanda njutningar på programmet. En del vill föra in mäklare i detta fack vilket jag bestämt motsätter mig

M (till toppen)

Marknadsvärde mest sannolikt pris för en fastighet vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad under normala förhållanden. Vid värdering jämför man oftast med försäljningar av liknande fastigheter. Jmf Ortsprismetoden.
Månadsavgift periodiserad årsavgift för nyttjanderätten till bostadsrättslägenhet. Ofta kallar med det för hyra men det är formellt sett inte riktigt.
Mäklare att mäkla betyder att förmedla. En mäklare har till uppgift att sammanföra två parter, vanligtvis köpare och säljare, för att avtal dem emellan skall komma till stånd. Förutom fastighetsmäklare finns det även aktiemäklare, skeppsmäklare etc. Mäklaren skall inta en oberoende ställning mellan parterna.

N (till toppen)

Nyttjanderätt innebär en rätt att nyttja eller bruka annans egendom. Hit hör t ex hyra och arrende.
Nyttjanderättshavare benämns den som helt enkelt har en nyttjanderätt.

O (till toppen)

Ofri grund beteckning som anger att fastigheten har tomrätt eller är arrenderad.
Okulär besiktning en besiktning som görs med blotta ögat. Det ingår inga ingrepp eller mätningar i byggnaden. Denna form används uteslutande av dagens besiktningsmän i samband med överlåtelsebesiktning. Mätningar görs vid en fördjupad analys.
Ortsprismetod metod för bedömning av marknadsvärde för en fastighet utifrån jämförelser av priser för likartade fastigheter, jämförelseobjekt. Jmf Marknadsvärde.

P (till toppen)

Pantbrev är ett bevis om penninginteckning i fast egendom. Med detta pantbrev kan man belåna fastighet eftersom bank/kreditinstitut då erhåller säkerhet i pantsatt fastighet. Om kredittagare ej fullgör sina åtagande kan fordringsägare med panträttens hjälp ansöka om utmätning och exekutiv försäljning.
Panthavare är den som till säkerhet för sin fordran har panten.
Panträtt se pantbrev.
Pantsätta är att upplåta panträtt i sin egendom. Kan endast göras av den som är lagfaren ägare.
Parstuga vanligast en påbyggnad åt andra hållet med ytterligare ett rum. I och med detta kommer då husets ytterdörr i mitten av huset med ett fönster på vardera sidan. Det är relativt ovanligt att parstugan byggdes från början (mellan 1760-1800) utan största delen är påbyggda enkelstugor mellan 1800-1830. Både enkel- och parstuga är så gott som uteslutande uppförda i ett plan. De ståtliga 2-planshusen härrör från påbyggda enkel- och parstugor som tog sin början på 1840-talet med den mest expansiva perioden mellan 1850-1870.
Pengar betalningsmedel gångbart vid förvärv av fastighet. Kan antingen plockas ur egen ficka och om det inte räcker till eller är tomt, går man till banken och frågar om man kan låna. Då bedömer banken om du är kreditvärdig.
Personbevis utvisar bl.a. civilstånd och nationalitet. Skattemyndigheten tillhandahåller personbevis. Kan behövas i vissa fastighetsärenden, typ förvärvstillstånd.
Pinnmur En blandteknik med sten, murbruk och trä. Pinnmur kan man säga var en fattigvariant av korsvirke. En bulstomme håller samman huset. Väggfälten fylls med en tunn stenvägg motsvarande virkets tjocklek och sedan putsas antingen bara väggfälten, eller alltihop. Inne i stenväggen styvade man upp konstruktionen lite med bräder liggande på flatan. Ibland hade man bara småsten som ”gjöts” i block med bruk o som jämnades av med en bräda, sen nya gjutblock osv. Väggfälten kunde också bestå av troder som putsades. Tekniken användes mest under 1800-talets mitt o andra hälft, mest av fattigt folk eller i enklare byggnader.
Plintgrund rent tekniskt är det kanske det bästa grundläggningssättet som medger fri ventilation under ett hus och hindrar markfukt att med kapilärkraften sugas upp i ett hus. Byggnaden vilar på ett antal plintar. Nackdelar är att ett hus lätt kan sätta sig om det inte görs noggrant från början och det är även lätt att löv och skräp blåser in under huset. På Gotland är det mycket ovanligt på äldre bebyggelse.
Provision vid mäklaruppdrag kommer man överens om att ersättning i form av provision (% på köpeskillingen) skall utgå vid genomfört försäljningsuppdrag. Vissa mäklare kommer överens om fasta arvoden men då tas incitamentet (drivkraften) till att få så bra pris som möjligt bort.
Pärlspånt spåntad bräda försedd med profilerad kan i form av en halvcirkelformad stav. Vanligt i inredning mellan 1850-1920. Har återkommit som en populär och dekorativ inredningsdetalj på senare tid.

Q (till toppen)

R (till toppen)

Radon är en radioaktiv ädelgas som ingår i en kedja ämnen som börjar med grundämnet uran och slutar med stabilt bly. Radongas finns mer eller mindre i alla jordarter och förnyas ständigt. Halten räknas i becquerel/kbm. De största problemen orsakas av de s k radondöttrarna som är en omvandling till partiklar som lätt fastnar på dammpartiklar och som man kan få ner i lungorna vid inandning. Förvandlingen påskyndas av att markradon samverkar och förstärks med strålning från byggmaterial (främst ”blåbetong”). Radon är inget större problem på Gotland eftersom kalkstensgrunden inte innehåller naturligt radon och byggmaterialen oftast är tillverkade på Gotland eller Öland och därmed innehåller mycket lite radon.
Rappning äldre benämning för puts/putsning (fasad).
Rasphus arbetsanstalt för vanartiga män (”gossar och tiggare”).
Realisationsvinst redovisas vid deklarationsdags under inkomstslaget kapital, och är uppkommen vinst genom icke yrkesmässig avyttring av egendom. Vinsten beskattas på 2/3 med 30%. Det ger en nettoskatt på 20%. En vanlig uppfattning är att det avser den vinst man gör efter jul när man går på mellandagsrea men det är tyvärr inte rätt benämning.
Rådighetsfel vanligast förekommande vid fast egendom, föreligger om förvärvaren av egendomen inte äger förfoga över den på sätt han avsett till följd av författningsföreskrift eller myndighets beslut.
Räntebidrag författningsreglerad räntesubvention för ny- eller ombyggnad av bostäder. Räntebidrag är förenat med författningsreglerat bostadslån som utbetalats före 1 januari 1992 eller som lämnas enligt förordning 1991:1993 om statliga räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Ränteskillnadsersättning den mellanskillnad som uppstår när ett lån inlöses i förtid (se förtidsinlösen). Den bank som lånat ut pengar kan inte erhålla samma ränta om räntenivån sjunkit under tiden och då vill de kompensera sig för detta. Det betraktas som en räntekostnad och är således därför avdragsgill. Man skulle ju kunna tycka att om räntan stiger i stället så tjänar banken på detta men låntagaren erhåller ingen ersättning i detta fall.
Rörligt lån lån med obunden ränta som följer det allmänna ränteläget. Förändringar kan ske med mycket kort varsel och därför rekommenderas att inte ha alltför stor del rörligt utan att man blandar lånen så att effekten av ränteändring inte slår så hårt på den privata ekonomin.

S (till toppen)

Sambor eller rättare sagt rättsförhållandet dem emellan har i samband med att äktenskapsbalken infördes blivit reglerat genom en särskild lag om just sambors gemensamma hem och boende. Lagen använder sig av samma uttryck och begrepp som i äktenskapsbalken, nämligen gemensam bostad och gemensamt bohag. Vad avser denna egendom finns bestämmelser som inskränker den fria förfoganderätten under samboförhållandet och därtill kommer bodelningsregler vid upplösningen av ett samboförhållande. Reglerna om bodelning kan frångås om parterna skriftligen kommit överens om annat. Vid ena sambons död – andra sambon saknar arvsrätt – har det införts en basbeloppsregel av innebörd att den efterlevande sambon alltid har rätt att, om så är möjligt, erhålla egendom till ett värde motsvarande två basbelopp. Lagen är tillämplig på samboförhållanden där en ogift man/kvinna och en ogift kvinna/man bor tillsammans under äktenskapsliknande former.
Samfällighet är ett markområde som är gemensamt för flera fastigheter. Genom en samfällighetsförening skall vid förvaltningen denna tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Föreningen bildas vid sammanträde med delägarna genom att de antar stadgar och utser styrelse. Efter att föreningen registrerats, vilket sker hos länsstyrelsen i det län styrelsen enligt stadgarna har sitt säte, är den en juridisk person.
Serielån långfristigt bottenlån, vars amorteringsplan är fastställd för hela lånetiden och på sådant sätt att amorteringen ökar vid varje betalningstillfälle. Amorteringsplanen är oberoende av vilken ränta som kommer att gälla under amorteringstiden.
Servitut innebär rätt för ägaren av en fastighet – den härskande fastigheten – att i visst avseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk annan fastighet – den tjänande fastigheten – eller att råda över denna fastighet i fråga om dess användning i visst hänseende. Servitut får upplåtas endast om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning. Vidare gäller att servitut enbart får avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten och får icke förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet. För att vara giltig måste avtal upprättas skriftligt. Möjlighet finns att skriva in upplåtelsen i fastighetsregistret. Även utan parternas samverkan kan servitut uppkomma, s k tvångsservitut, i samband med t ex fastighetsbildning och expropriation.
Skuldebrev brukar definieras som en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp. En giltig revers måste i normalfallet vara undertecknad av gäldenären.
Slevad puts där ytan är dragen tämligen jämn med slevens kant.
Slätputs bruket drogs ut med en svagt kupad slev o var mest vanlig på 1700-talet och lämnar en slät yta. Putsen färgades oftast av i olika kulörta färger och husen på landsbygden låg utspridda som färgglada praliner.
Spinnhus straffanstalt för vanartiga kvinnor. Spinnhusen avskaffades 1850 och i stället upprättades tvångsanstalter för kvinnliga lösdrivare. Det är oklart när dessa kommer att avskaffas men det ligger flera propositioner i ärendet. För vanartiga män fanns motsvarigheten rasphus. Jmf rasphus.
Spritputs Man kan tro att man blandar sprit i putsen men så är inte fallet. Det är en gammal metod där man använder finkornigts sand i bruket som sprutas (tyska ”spritzen”) eller slevas på och som ger en något ojämn putsyta.
Stadsplan har som begrepp försvunnit i och med 1987 års plan- och bygglag. Befintliga stadsplaner skall fortsättningsvis behandlas som detaljplaner.
Stamfastighet den fastighet från vilken en avstyckning skett.
Stämpelskatt skall erläggas till staten dels i samband med förvärv av fast egendom, tomträtt och skepp samt vid beviljande av inteckning dels vid bildande av aktiebolag eller vid ökning av aktiekapitalet. Vid förvärv av fast egendom är stämpelskatten för fysisk person 1,5 % av det högsta av taxerings- eller försäljningsvärdet och för juridisk person 3 %. För beviljade inteckningar är stämpelskatten 2 % av det intecknade beloppet.
Svala en svala gör ingen sommar. Svalorna känner dock av lufttrycket och när svalorna flyger lågt och nära marken är det lågtryck och dåligt väder på gång.
Svale har samma betydelse som farstu, och används ofta på äldre ritningar på utrymmet innanför en källardörr.
Syll nedre del i en väggkonstruktion som utgör upplag för bärande (ytter-)vägg.

T (till toppen)

Taxeringsbevis är ett av skattemyndigheten utfärdat intyg av vilket bl.a. framgår fastighetens taxeringsvärde, ägarförhållanden m. m.
Taxeringsvärde är det beskattningsvärde som vid fastighetstaxering åsätts viss fastighet. Taxeringsvärdet skall bestämmas till ett belopp som motsvarar 75 % av marknadsvärdet, (det pris som fastigheten sannolikt betingar vid en försäljning på den allmänna marknaden). F n erläggs fastighetsskatt motsvarande 1% av taxeringsvärdet.
Tjänande fastighet benämns den fastighet som är belastad med servitut(jmf servitut).
Tomträtt är nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid mot en årlig avgift. Endast fastighet som tillhör staten eller kommun kan upplåtas med tomträtt och upplåtelsen får inte avse del av fastighet eller flera fastigheter gemensamt. Tomträttsavtalet, som får sägas upp endast av markägare, skall vara skriftligt. Uppsägning kan ske tidigast efter 60 år. I tomträtt får innehavaren upplåta bl a panträtt, annan nyttjanderätt än tomträtt och servitut. Den som förvärvat fastighet med tomträtt är skyldig att inom tre månader söka inskrivning av tomträtten. Inskrivning får sökas även av fastighetsägaren. I övrigt betraktas tomträtten som fastighet och JB:s bestämmelser om tex fel och brister är tillämpliga.
Topplån fastighetslån mot säkerhet i pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlån. Jmf Bottenlån.
Torpargrund en vanligt förekommande typ av grundläggning som tidigare ansetts vara en av de bästa. Det förutsätter dock att markförhållanden och ventilation är noga anlagda. Man anlägger en mur runt grunden och det är ett luftat utrymme mellan mark och bottenbjälklag. Fördelen är att det är lätt att inspektera. Om ventilationen är undermålig kan kondens uppstå som kan medföra mögelangrepp. Störst risk för kondens är sensommar/tidig höst då temperaturskillnaden är som störst. En varm sommar är således inget vidare för en torpare (grund). Det i särklass bästa grundläggningssättet är plintgrund (jmf plintgrund).
Transportköp förekommer som begrepp om man säljer fastighet vidare på exakt samma villkor till ny köpare. I inskrivningsrättsliga sammanhang vid bestämmandet av stämpelskatt gäller att ett fastighetsköp överlåts utan annat tillägg eller ändring i köpevillkoren än tiden för tillträdet och betalningen skall stämpelskatt erläggas endast för köp nummer två. Som förutsättning för skattebefrielse gäller dock också att lagfart för samtliga köp söks inom tre månader räknat från det första förvärvet.
Tun en hägnad som på Gotland kan bestå av trä (troder-tun) eller sten (stain-tun). Det avser således själva hägnaden men i Sverige avser det själva det inhägnade området. Man säger EN tun. På Gotland finns många stain-tunar och de bidrar starkt till kulturlandskapets särprägel. En del vill kalla troder-tunen för Gotlandstun.
Tunnland äldre ytmått som motsvarar 4.936,4 kvm. Förenklat brukar man räkna att det går 2 tunnland på ett hektar (10.000 kvm). Begreppet tunnland är ännu vanligt förekommande begrepp på den gotländska landsbygden.

U (till toppen)

Underhåll åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion.
Undersökningsplikt inför ett köp av en fastighet har köparen en ”skyldighet” att närmare ta reda på i vilket skick fastigheten befinner sig. Eftersom man köper fastigheter i befintligt skick så kan man inte utkräva säljarens ansvar för fel som man upptäcker efteråt, och som man kunde eller borde ha kunnat upptäcka innan ett köp. Vi undersökningen skall man försöka väga in alla viktiga faktorer som fastighetens ålder, allmänna underhåll och slitage. Säljaren har dock en upplysningsskyldighet (jmf.) men den är inte lika långtgående som köparens ansvar.
Upplysningsskyldighet säljarens skyldighet att upplysa om kända fel eller brister. Det är kanske inte så lätt att upptäcka att det kan yra in snö på vinden vid nordlig vind, om man säljer mitt i sommaren. Om säljaren medvetet undanhåller viktig information kan man göra sig skyldig till svikligt förfarande. Det är dock mycket svårt för en köpare (som har bevisbördan) att kunna bevisa sådant.
Utmätning som söks hos den kronofogdemyndighet inom vars distrikt fastighet är belägen. Fram till försäljningen har kronofogden fått de befogenheter som tidigare tillkom ägaren. Undantagna från utmätning är bl a gäldenärens kläder och andra personliga tillhörigheter, möbler, husgeråd och annan nödvändig hemutrustning, arbetsredskap av olika slag, hyresrätt och i vissa fall bostadsrätt till den egna lägenheten samt mindre banktillgodohavanden. Det nu uppräknade sägs ingå i gäldenärens beneficium. Lön får tas i anspråk genom utmätning endast i den mån lönen uppenbart överstiger vad som behövs för gäldenärens och hans familjs underhåll. Utmätning får ej under ett och samma kalenderår pågå sammanlagt längre tid än sex månader. Man kan överklaga kronofogdemyndighetens beslut om utmätning till hovrätten. Besvärstiden är tre veckor. Vid löneutmätning finns dock ingen tidsfrist.

V (till toppen)

Vederlag är ekonomisk ersättning för en prestation.
Vidimera är sak samma som bestyrka riktigheten av eller bevittna en kopia.
Vilandebevis är ett av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis om att ansökning om inteckning eller lagfart förklarats vilande i avvaktan på att hinder för att bevilja inteckningen eller lagfarten undanröjs. En ansökan om lagfart förklaras vilande om t ex i de fall fastigheten är giftorättsgods och makens samtycke till åtgärden saknas eller om kommuns avstående från förköpsrätt saknas
Villkor i kontrakt i det fall hinder för fullgörande av avtal finns kan man ändå skriva ett köpekontrakt och förbinda det med villkor. I det fall villkor ej uppfylls kan part begära återgång. Det kan vara aktuellt vid finansiering, följdförsäljningar etc. Som mäklare är vi motståndare till villkor i kontrakt och vi arbetar för att undanröja eventuella hinder före avtal ingås. Detta för att undanröja efterkommande tolkningstvister.
Vårdträd har troligen inte haft någon större betydelse. De är nog i huvudsak ett utslag av de planteringsideal som florerade under 1800-talets andra hälft. Idag tilltalar vårdträd vårt romantikbehov, men förr hade man inga. De flesta gårdar har än idag inte några. Hade man några träd så var det askar som man kunde klappa till foder, de kunde samtidigt utgöra en prydnad som alléstump vid gårdens infart eller längs tomtgränsen e dyl. På äldre bildmaterial lyser i regel trädgården med sin totala frånvaro!
Värdeår vid fastighetsvärdering avses årtal som är representativt för byggnads ålder med beaktande av större ombyggnader. En byggnads värdeår är vanligen nybyggnadsåret. I taxeringshänseende kan dock en byggnad inte bli äldre än 1909.

W (till toppen)

X (till toppen)

Y (till toppen)

Z (till toppen)

Å (till toppen)

Årsavgift summan av kostnader för kapital, drift- och underhåll för bostadsrättsförening fördelat per bostadsrätt. Grunden för fördelning anges i den ekonomiska planen.
Återgång av köp när parterna frivilligt kommer överens om att upprättat avtal skall upphöra att gälla, ej att förväxlas med hävning där ena parten pga motparts avtalsbrott kräver avtalets upphörande. Både återgång och hävning bör ske skriftligt (jmf hävning).

Ä (till toppen)

Ägarhypotek är inteckning i fastighet som fastighetsägaren helt eller delvis förfogar över själv genom att pantbrevet inte överlämnats som säkerhet för fordran eller att fordringen understiger pantbrevets belopp. Om t ex pantbrevet lyder på 100 000 kr och den därmed förenade skulden amorterats ned till 60 000 kr utgör ägarhypoteket mellanskillnaden, dvs 40 000 kr. Återlämnat pantbrev utgör i sin helhet ägarhypotek.
Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar genom vilket egendomsförhållandena dem emellan regleras. De kan därvid bestämma att vad som skall vara giftorättsgods (gemensamt egendom) respektive enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och undertecknat av makarna.

Ö (till toppen)

Överförmyndare är en av kommunfullmäktige vald förtroendeman för en tid av tre år. Han har till uppgift att granska förmyndares förvaltning av omyndigs egendom. För varje kommun skall finnas en överförmyndare. Skulle förmyndare inte rätta sig efter överförmyndares åläggande kan den senare göra framställan till tingsrätten, som också har att kontrollera att överförmyndaren sköter sin verksamhet på ett korrekt sätt. En överförmyndare, som inte är lämplig för sitt uppdrag, kan entledigas av rätten.
Överhypotek den del av ett pantbrevs värde som överstiger gällande skuldsumma.
Överlåta är samlingsord för sälja, byta och ge bort.
Överlåtelse är ett avtal, som, till skillnad från upplåtelse, medför en fullständig övergång av den tidigare innehavarens äganderätt. Kan avse både köp, byte och gåva.